Close

សេចក្តីណែនាំ​សម្រាប់ការសាកល្បងអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពី​សុវតិ្ថភាពបរិស្ថាន និងសង្គម និងគោលនយោបាយសមភាពយេនឌ័រ